ການລ້ຽງເດັກອ່ອນ ຕ້ອງລ້ຽງດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່

ການລ້ຽງເດັກອ່ອນ ຕ້ອງລ້ຽງດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່

Posted by

ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ນັບແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດ 6 ເດືອນ ແມ່ນມີຄວາມ
ຈຳເປັນ ສຳລັບປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ ຊ່ອຍສະໜອງສານອາຫານທີ່
ຈຳເປັນໃນໄລຍະ 2 ປີທຳອິດຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກ ແລະ ຊ່ອຍປ້ອງກັນ
ການຢຸດຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງເດັກ ຊຶ່ງເປັນຮູບແບບການຂາດສານອາຫານ
ແບບຊຳເຮື້ອ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍປະມານ 165 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ
ປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການພິສູດແລ້ວວ່າ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ
ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດຂອງເດັກໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍໃນການ
ປ້ອງກັນພະຍາດຊຳເຮື້ອໃນອະນາຄົດ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ແລະ ຫລັກຖານອ້າງອີງຈາກການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ
ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເດັກທີ່ຖືກລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ ແມ່ນຈະມີໂອກາດ
ລອດຊີວິດຫລາຍກ່ວາເດັກທີ່ບໍ່ຖືກລ້ຽງດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ເຖິງ 14 ເທື່ອ.
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທຳອິດຂອງຊີວິດເດັກອ່ອນ 0-5 ເດືອນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້
ຖືກລ້ຽງດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕາຍຍ້ອນພະຍາດ
ຖອກທ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 7 ເທົ່າ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍຍ້ອນ
ພະຍາດປອດອັກເສບເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ເທົ່າ ສົມທຽບໃສ່ເດັກທີ່ຖືກລ້ຽງດ້ວຍ
ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ.
ທ່ານ ດຣ.ຄຳເສັງ ພິລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນໂພຊະນາການ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີສະເຫລີມສະຫລອງສັບປະດາສາກົນ
ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໃນຫົວຂໍ້ “ສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍ
ນົມແມ່ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ” ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2013 ຜ່ານມາ
ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວ່າ ການເລີ່ມໃຫ້ເດັກກິນນໍ້ານົມແມ່ ໃນມື້ທຳອິດ
ຫລັງຈາກເກີດລູກ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການເສຍຊີວິດຂອງ
ເດັກເກີດໃໝ່ສູງເຖິງ 45% ຊຶ່ງພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ການລ້ຽງລູກ
ດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວຈົນຮອດ 6 ເດຶອນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ
ຕໍ່ການພັດທະນາຄົບທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກ
ມີຄວາມສົມບູນ.
ຂະນະທີ່ທ່ານ ດຣ.ນາງ ຈັນດາວອນ ໂພໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ
ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ກ່າວວ່າ ອັດຕາການ
ຂາດສານອາຫານໃນເດັກຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ ໃນສປປ.ລາວ ຍັງສູງຢູ່ ແລະ
ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍສູງທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການ
ພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ່ 1 (MDG 1) ຊຶ່ງສາເຫດຂອງ
ການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ ໃນ ສປປ.ລາວ ມີຢູ່
3 ລະດັບຄື (1) ການບໍລິໂພກອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ
ການເຈັບປ່ວຍຍ້ອນພະຍາດຕ່າງໆ (2) ການບໍ່ຄໍ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານໃນລະດັບຄົວເຮືອນ (ໂດຍສະເພາະການບໍ່ມີອາຫານຈະກິນ
ແລະ ການບໍ່ເຂົ້າເຖິງສະບຽງອາຫານ) ການດູແລສຸຂະພາບແມ່ ແລະ
ເດັກບໍ່ທັນໄດ້ດີ ຮວມທັງສຸຂະອະນາໄມ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ
ການເຂົ້າເຖິງສາທາລະນະສຸກ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫລາຍດ້ານ (3) ການຂາດ
ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ
ການຂາດເຂີນລະບົບຂໍ້ມູນ ການເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ
ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານໂພຊະນາການຍັງຈຳກັດ.
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ໃຫ້
ບູລິມະສິດສູງ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຈຳວນໜຶ່ງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ
ການຂາດສານອາຫານໃນເດັກ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເຂດຈຸດສຸມ ເຂດທຸກຍາກ
ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັດຕາ
ການຂາດສານອາຫານສູງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ
ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ເພື່ອຊ່ອຍ
ໃຫ້ປະເທດເຮົາບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ດ້ານການພັດທະນາ
ໃນປີ 2015.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການປົກປ້ອງສົ່ງເສີມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ
ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ ນັບແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດ
6 ເດືອນ ແມ່ນມາດຕະການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການຫລຸດຜ່ອນ
ການຂາດສານອາຫານໃນເດັກ ແລະ ຊ່ອຍໃຫ້ເດັກມີຊີວິດຢູ່ລອດ
ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາດີ
ຊຶ່ງນໍ້ານົມແມ່ ແມ່ນມີສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
ສຳລັບເດັກ ມີພູມຕ້ານທານພະຍາດທີ່ຊ່ອຍປົກປ້ອງຮ່າງກາຍເດັກ
ຈາກພະຍາດຊຶມເຊື້ອຕ່າງໆເຊັ່ນ ຖອກທ້ອງ ປອດອັກເສບ ຫູອັກເສບ
ແລະ ອື່ນໆ.

ໂດຍ: ສ.ບົວພາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*