ກຸຫລາບ “ ຣາຊີນີ ” ແຫ່ງດອກໄມ້

ກຸຫລາບ “ ຣາຊີນີ ” ແຫ່ງດອກໄມ້

Posted by

ກຸຫລາບມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ: Rose hybrid ທີ່ຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນ
Rosaceae ມີຖິ່ນກຳເນີດໃນທະວີບອາຊີ ກຸຫລາບເປັນດອກໄມ້ທີ່ມີການປູກ
ເພື່ອການຄ້າ ແຜ່ຫລາຍໄປທົ່ວໂລກດົນນານມາແລ້ວ ຊຶ່ງມີຫລັກຖານວ່າ
ພົບກຸຫລາບ 70 ລ້ານກ່ວາປີ ແລະ ເປັນດອກໄມ້ທີ່ມີສີສັນສວຍງາມ
ມີກິ່ນຫອມ ຍາກທີ່ຈະຫາດອກໄມ້ຊະນິດອື່ນມາປຽບທຽບໄດ້ ຈົນໄດ້ຮັບ
ສາຍານາມວ່າ: ເປັນຣາຊີນີແຫ່ງດອກໄມ້.
ກຸຫລາບເປັນດອກໄມ້ທີ່ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງເຊັ່ນ:
ໃຊ້ຕົບແຕ່ງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຕະຫລອດຮອດການເອົາມາເປັນວັດຖຸດິບ
ເພື່ອຜະລິດເປັນນໍ້າຫອມລະເຫີຍ ປັດຈຸບັນ ນັບວ່າກຸຫລາບເປັນດອກໄມ້
ເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງຫລາຍໆປະເທດ ຊຶ່ງປະເທດທີ່ຜະລິດກຸຫລາບ
ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ແກ່: ເນເທີແລນ ອີຕາລີ ສະເປນ ແລະ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ວິທີປູກດອກກຸຫລາບ:

1. ການກຽມດິນ ແລະ ການປູກ:

ຂຸດຂຸມປູກປະມານ 40 – 45 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ກ້ວາງເທົ່າໆກັນ ເພື່ອໃຫ້
ຮາກຂອງກຸຫລາບມີໂອກາດແຜ່ກະຈາຍໄດ້ ກຸຫລາບບໍ່ມັກດິນໜຽວ ແລະ
ດິນຊາຍ ດິນທີ່ຈະປູກຕ້ອງລະບາຍນໍ້າໄດ້ດີ ມີຄ່າ PH 6-6,5 ແລະ
ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຊົ່ວໂມງ. ກຸຫລາບຕ້ອງການນໍ້າຫລາຍ
ແລະ ຕ້ອງການນໍ້າຕະຫລອດປີ ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ໃນໄລຍະກາງຄືນ 15 – 18 ອົງສາ ກາງເວັນ 20 – 25 ອົງສາ ແລະ
ໄລຍະກາງເວັນແກ່ຍາວ(ນານຄ່ຳ) ກຸຫລາບຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ
ຖ້າໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຫລາຍ ໄລຍະທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກກຸຫລາບ
ແມ່ນລະດູຝົນ ແລະ ລະດູໜາວ.

2. ການບົວລະບັດຮັກສາ:

– ການໃຫ້ນ້ຳ: ຄວນໃຫ້ນໍ້າຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຈົນປຽກເກີນໄປໂດຍສັງເກດ
ເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງໜານປູກ.
– ການຕັດແຕ່ງກິ່ງ: ຄວນຕັດແຕ່ກິ່ງທີ່ຕາຍ ກິ່ງທີ່ເປັນພະຍາດ ກິ່ງທີ່
ນ້ອຍບາງ ແລະ ຕັດດ້ວຍມີດຕັດທີ່ຄົມ.
– ການພູນດິນ: ຄວນພູນດິນທຸກຄັ້ງຫລັງຈາກໃສ່ຝຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ດິນຜຸຜົງ
ລະບາຍອາກາດ ແລະ ນໍ້າໄດ້ດີ ພ້ອມກັບກຳຈັດສັດຕູພືດໄປພ້ອມໆກັນ.
– ການໃສ່ຝຸ່ນກ່ອນການປູກ: ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກປະມານ 1 ບຸງນ້ອຍ
ໃສ່ພ້ອມກັບການກຽມຂຸມ ຖ້າດິນບໍ່ດີກໍຍິ່ງຕ້ອງໃສ່ຝຸ່ນຄອກຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ
ຖ້າດິນປູກເປັນດິນໜຽວ ດິນເປັນກົດຕ້ອງໃສ່ປູນຂາວ ເພື່ອປັບສະພາບ
ຄວາມເປັນກົດຂອງດິນເສຍກ່ອນ ແລະ ນອກຈາກຈະກະກຽມດິນໃນຂຸມປູກ
ໃຫ້ຜຸຜຸ່ຍແລ້ວ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນເຄມີຈຳພວກ ຟອສເຟດສ໌ ລົງໄປນຳ ເພື່ອຊ່ວຍ
ໃຫ້ຮາກຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ແລະ ແຂງແຮງ.
– ການໃສ່ຝຸ່ນຫລັງການປູກ: ເມື່ອກຸຫລາບເລີ່ມໃຫ້ດອກ ຫຼື ອາຍຸຫລັງປູກ
ໄດ້ 4 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນເຄມີທີ່ມີ ທາດ ຟອັສຟໍຣັສ ແລະ
ໂປຕັດຊຽມສູງຄວບຄູ່ກັນໄປ ເພື່ອເລັ່ງການອອກດອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ກ້ານ
ດອກ ແຂງແຮງ ນອກຈາກນີ້ຄວນໃຫ້ຝຸ່ຍໃບເພີ່ມຕື່ມກໍຈະເປັນການດີ.
– ພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດ: ພະຍາດທີ່ພົບກັບຕົ້ນກຸຫລາບສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ
ລຳຕົ້ນເນົ່າ ໃບມີຈຸດສີນໍ້າຕານ ເຫງົ້າເນົ່າ ພະຍາດດດັ່ງກ່າວສ່ວນຫລາຍ
ມັກພົບໃນໄລຍະລະດູຝົນ ສວ່ນແມງປີກແຂງ ແລະ ບົ້ງຮຳໃບ ກໍມັກພົບ
ໃນລະດູຝົນຄືກັນ.
– ສຳລັບວິທີປ້ອງກັນ: ແມ່ນການນຳໃຊ້ພູມປັນຍາຊາວບ້ານ ໂດຍການນຳໃຊ້
ພືດພື້ນເມືອງຂັບໄລ່ສັດຕູພືດ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ.

3. ການເກັບກ່ຽວ:

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວໃນໄລຍະກຸຫລາບມີອາຍຸ 5 ເດືອນ ແລະ ກ່ອນທີ່
ຈະນຳດອກກຸຫລາຍໄປຂາຍໃນຕະຫລາດ ຈະຕ້ອງມີການຂັດປະເພດ
ຕາມຂະໜາດຂອງດອກ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງກ້ານ.

4. ການຂະຫຍາຍພັນ:

ກຸຫລາບສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍກ່ວາດອກໄມ້ຊະນິດອື່ນໆຊຶ່ງສາມາດ
ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຫລາຍວິທີເຊັ່ນ ການປັກຊຳ ການຕິດຕາ ການໂທມງ່າ
ໃນນີ້ ວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີກ່ວາໝູ່ ແມ່ນ ວິທີການຕິດຕາ ໂດຍການເອົາຕົ້ນ
ຫຼື ຕໍທີ່ແຂງແຮງ ຈາກພັນພື້ນບ້ານມາປັກຊຳ ປະມານ 1 ເດືອນ ຈາກນັ້ນ
ເອົາພັນກຸຫລາບຕັດດອກມາຕິດໃສ່ປະມານ 1 ເດືອນ ຈິ່ງທຳການຕິດຕາ
ແລ້ວອີກ 2 ອາທິດ ຈິ່ງນຳໄປປູກ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ວັນຄໍາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*