ຄວນຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້

ຄວນຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້

Posted by

ວັນທີ 1 ມີຖຸນາ ແມ່ນ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃນໂອກາດນີ້ ລັດຖະມົນຕີ
ວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບໜຶ່ງ ເຖິງ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຊີ້ບອກວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາແຜນຍຸດທະສາດ
ປ່າໄມ້ປີ 2020 ໃນການປູກໄມ້ແມ່ນໃຫ້ບັນລຸ 5 ແສນເຮັກຕາ ຟື້ນຟູປ່າໃຫ້ໄດ້
6 ແສນເຮັກຕາ ຍົກລະດັບຄວາມປົກຫຸ້ມໃຫ້ໄດ້ 65% ໃນປີ 2015 ແລະ 70%
ໃນປີ 2020 ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາພັດທະນາປ່າໄມ້
ແລະ ນຳໃຊ້ໄມ້ປູກຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການປູກໄມ້ ແລະຟື້ນຟູ
ປ່າ ກາຍເປັນພັນທະໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນຂະບວນການ
ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ແລະ ສືບຕໍ່ສູ້ຊົນໃນການປະຕິບັດແຜນການປະຈຳ
ສົກປີ 2013-2014 ກ່ຽວກັບ ການປູກໄມ້ໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ
ທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້
ປຸກລະດົມໃຫ້ທົ່ວປວງຊົນສຸມທຸກກຳລັງແຮງ ແລະ ທຶນຮອນທີ່ມີເຂົ້າໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມຕົວເລກ ຄາດໝາຍຂອງ
ແຜນການຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃຫ້ພະແນກກະສິກຳທຸກຂັ້ນສົມທົບ
ກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຕິດພັນກັບນະໂຍບາຍການມອບດິນ-
ມອບປ່າ ຫຼື ການວາງແຜນນຳໃຊ້ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນ ຮວມທັງວຽກງານການຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ ເຂດຟື້ນຟູປ່າໄມ້
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເຂດປູກໄມ້ ທັງເປັນການຮັກສາແຫ່ລງນໍ້າ
ເຂດປ້ອງກັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ດິນຖະຫລົ່ມ ແລະ ເຊາະເຈື່ອນ ຫລຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ລົງຕິດຕາມ ເກັບກຳຄືນ ແຫລ່ງ
ແກ່ນພັນໄມ້ທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ແຫລ່ງແກ່ນພັນທີ່ພົບໃໝ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ
ຂອງຕົນ ແລະ ກຳນົດແຜນການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ເພື່ອການຕອບສະໜອງ
ແກ່ນພັນໄມ້ໃບໃຊ້ເຂົ້າໃນຜະລິດເບຍໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການໃນສົກປີ ໃຫ້ກະກຽມສັງຮວມຕົວເລກແຜນການທີ່ຈະປູກໄມ້ໃນ
ວັນທີ 1 ມີຖຸນາ 2014 ນີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປູກໄມ້ໃຊ້ສອຍຂອງປະຊາຊົນ
ປູກໄມ້ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ປູກໄມ້ເພື່ອຟື້ນຟູປ່າທຳມະຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປ່າຄືນ
ທັງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳລັບຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຈະນຳໄປປູກຄວນຖືເອົາ
ຊະນິດພັນໄມ້ພື້ນເມືອງເປັນຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ ໄມ້ຂະຍຸງ ໄມ້ຄຳພີ ໄມ້ດູ່ ໄມ້ແດງ
ໄມ້ແຕ້ຄ່າ ໄມ້ຍາງ ໄມ້ຊີ ໄມ້ແຄນ ແລະ ອື່ນໆ ນອກນີ້ ຍັງມີຊະນິດພັນໄມ້
ນຳເຂົ້າຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ ຍາງພາຣາ ໄມ້ວິກ ໄມ້ກະຖິນເທພາ ແລະ ອື່ນໆ
ບ່ອນໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂປູກໃຫ້ເລີ່ມລົງມືປູກ ເລີ່ມແຕ່ດຽວນີ້ກໍຍິ່ງເປັນການດີ
ສ່ວນສະຖານທີ່ປູກແມ່ນ ພື້ນທີ່ປ່າຊຸດໂຊມ ພື້ນທີ່ດິນປອກໂຫລ້ນ ພື້ນທີ່
ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃຫ້ປູກໄມ້ລຽບຕາມແຄມທາງ ປູກຟື້ນຟູເພື່ອການປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ປູກລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ ພື້ນທີ່ໆມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ດິນຖະຫລົ່ມ
ຫຼື ເຊາະເຈື່ອນ ປູກຕາມບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ ກົມ-ກອງ ສຳນັກງານ-ອົງການ
ຄ້າຍທະຫານ-ຕໍາຫລວດ ໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ສວນສາທາລະນະ ຕາມໂຕເມືອງ
ບ້ານ ແລະ ແຄມເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ຫົວໄຮ່ປາຍນາຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ແລະ ບ່ອນອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ.

ຖ້າບໍ່ປູກຈິດສໍານຶກຂອງຄວາມຮັກທໍາມະຊາດຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວ
ໃຫຍ່ມາກໍບໍ່ຮູ້ຮັກທໍາມະຊາດ ບໍ່ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງທໍາມະຊາດ

ເຖິງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ມັນ ຫຼື ບໍ່
ແຕ່ຫລານໆ ອອກແຮງປູກຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງ

ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອຟື້ນຟູສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ
ຫວັງວ່າໃນອະນາຄົດຈະມີປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ອາກາດທີ່ບໍລິສຸດ

…..ຄະນະພັກ-ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ຕະຫລອດເຖິງປະຊາຊົນເຮົາ
ທຸກຄົນ ຄວນຖືເອົາເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນພັນທະຂອງຕົນທີ່ຈະ
ຊອກທຸກໂອກາດຍາດທຸກເວລາເຂົ້າຮ່ວມການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ກາຍເປັນຂະບວນ
ຟົດຟື້ນ ໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະປູກຕົ້ນໄມ້ຫຍັງ ຫຼື ປູກຢູ່ໃສ
ກໍໄດ້ ແລ້ວແຕ່ເງື່ອນໄຂ ຢ່າງໜ້ອຍປູກຜູ້ລະຕົ້ນ ສອງຕົ້ນກໍຍັງເປັນການດີ
ເພາະຖ້າທຸກຄົນປູກ ກໍຈະໄດ້ຫລາຍລ້ານຕົ້ນໃນແຕ່ລະປີ ປູກແລ້ວກໍຢ່າຖືເບົາ
ການປົກປັກຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ຖ້າຂາດຂອດນີ້ ການປູກຕົ້ນໄມ້ກໍຈະ
ໄດ້ພຽງໂຕເລກ ແຕ່ບໍ່ມີຜົນຫຍັງ ແລະ ຍັງເປັນການຟູມເຟືອຍອີກຊໍ້າ ຂະນະ
ດຽວກັນ ກໍຄວນເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການອະນຸຮັກ ປົກປັກຮັກສາ
ປ່າໄມ້ ນັບທັງການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ກໍຕ້ອງດຳເນີນຕາມແຜນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຂຸດຄົ້ນໄມ້ນອກແຜນ ແລະ ເກີນຄວາມພໍດີ ຊຶ່ງໃນສົກປີ
2014-2015 ທີ່ຈະມາເຖິງ ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ
ອະນຸມັດໂກ້ຕາໄມ້ຈາກເຂດກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຂດບຸກເບີກເນື້ອທີ່ປູກໄມ້
ພືດກະສິກຳ ແລະ ເຂດເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ 7 ແຂວງ
ຈຳນວນ 105.942 ແມັດກ້ອນ ໃນນັ້ນ ຫລາຍກວ່າໜູ່ແມ່ນ ຫລວງພະບາງ
ມີ 50.230 ແມັດກ້ອນ ຮອງລົງມາແມ່ນ ຈຳປາສັກມີ 31.900 ແມັດກ້ອນ
ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວມີ 1.231 ແມັດກ້ອນ ສໍາລັບສົກປີ 2013-2014 ນີ້
ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຂຸດຄົ້ນໄມ້ທັງໝົດ 580.072 ແມັດກ້ອນ ມາຮອດ
ເດືອນເມສາ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 69.888 ແມັດກ້ອນ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 12% ຂອງ
ແຜນການ.
…..ລັດຖະບານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ການ
ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ປ່າປ້ອງກັນ ປ່າຍອດນໍ້າ ແລະ ມີແຜນ
ລະອຽດ ໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ປູກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງອອກ ແຕ່ວ່າ
ໃນພາກຕົວຈິງກໍບໍ່ງ່າຍ ມີການປູກຫລາຍ ຕາຍກໍຫລາຍ ແລະ ຍັງມີການລັກ
ລອບຕັດ ແລະ ສົ່ງໄມ້ອອກຢ່າງຜິດກົດໝາຍຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍໃນແຕ່ລະປີ
ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ການ
ຫລຸດລົງຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຍາກຈະ
ປະເມີນຄ່າໄດ້.

ໂດຍ: ມາລາຈອນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*