ປີຜ່ານມາ ສາມາດສະໜອງ ສະບຽງອາຫານ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ

ປີຜ່ານມາ ສາມາດສະໜອງ ສະບຽງອາຫານ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ

Posted by

ຕາມການໃຫ້ສໍາພາດຂອງທ່ານ ມະຫານະຄອນ ສຸລິຍາ ຮອງຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ
ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ `ທີ່ກົມລ້ຽງສັດແລະການປະມົງວ່າ
ໂດຍສຸມໃສ່ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແຜນງານ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຊຶ່ງໄດ້ວາງເປັນແຜນດໍາເນີນງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ທ່ານ ມະຫານະຄອນ ສຸລິຍາ
ຮອງຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ໃນສົກປີ 2011-2012 ສະພາບການລ້ຽງສັດແບບຄອບຄົວ ແບບເປັນກຸ່ມ ແລະ
ແບບເປັນຟາມຂອງເອກະຊົນຍັງມີທ່າອຽງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເຫັນວ່າ ຈຳນວນສັດລ້ຽງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບສະເຫລັ່ຍ 5% ປັດຈຸບັນ
ທົ່ວປະເທດມີສັດລ້ຽງທັງໝົດຄື ຄວາຍ 1 ລ້ານກວ່າໂຕ, ງົວ 1,69 ລ້ານໂຕ,
ໝູ 2 ລ້ານກວ່າໂຕ, ສັດປີກ 26 ລ້ານກວ່າໂຕ ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນຢູ່ທີ່ປະມານ
577 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 9,2% ຂອງ GDP ແລະ 33,11% ຂອງ AGDP.

ສັງລວມແລ້ວ ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ວຽກງານຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ
ສາມາດຕອບສະໜອງທາດຊີ້ນ ປາ ແລະ ໄຂ່ ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ທັງໝົດ
314.901 ໂຕນ ໃນນັ້ນ ເປັນຊີ້ນ ແລະ ໄຂ່ 178.901 ໂຕນ, ປາ
136.000 ໂຕນ ສ້າງໃຫ້ອັດຕາການບໍລິໂພກຊີ້ນ ປາ ສະເຫລັ່ຍ ບັນລຸໄດ້
48 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ສ່ວນທິດທາງແຜນການສູ້ຊົນໃນສົກປີ 2012-2013
ແມ່ນສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບ 5-6% ປາ 5-8% ແລະ
ຊຸກຍູ້ການຜະລິດທາດຊີ້ນ ແລະ ປາໃຫ້ໄດ້ 333.000 ໂຕນ ການບໍລິໂພກ
ສະເຫລັ່ຍປະມານ 50 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.

ຂ່າວ/ພາບ: ສ.ບົວພາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*