ຟາ​ມລ້ຽງສັດ​ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ເຂົ້າສູ່​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕາມ​ລະບຽບ-ກົດໝາຍ

ຟາ​ມລ້ຽງສັດ​ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ເຂົ້າສູ່​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕາມ​ລະບຽບ-ກົດໝາຍ

Posted by

ການຂະຫຽາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພວມມີລັກສະນະກ້າວກະໂດດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຮອບດ້ານ ພ້ອມທັງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາໃນເມືອງຫຼວງຂອງ ສປປ.ລາວ ກໍມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຄັກ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕອບສະໜອງປັດໄຈດຳລົງຊີວິດ ນຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນໂພຊະນາການ ສິ່ງສຳຄັນກໍແມ່ນອາຫານປະເພດທາດຊີ້ນ ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດ ດ່ັງນັ້ນ ຈິ່ງເກີດມີການຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທີ່ນັບວັນເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນຍຸກເຊື່ອມໂຍງນີ້ກໍມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບການຜະລິດ ທັງຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ອັນໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແຂ່ງຂັນ ໂຮມໄປເຖິງບັນຫາຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ດັ່ງນັ້ນ ຂະແໜງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈິ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລ້ຽງສັດຈົ່ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

sps_6333

ຖືເປັນອີກນຶ່ງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄຸ້ມຄອງ ກວດກາ ການດຸນດ່ຽງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງນັ້ນ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງຈິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງການຂຶ້ນທະບຽນຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ລ້ຽງປາ ເຊິ່ງເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2012 ແລະໃນປີ 2016 ນີ້ກໍໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຟາມລ້ຽງສັດໄດ້ທັງໝົດ 356 ຟາມ ເທົ່າກັບ 84% ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຍັງມີຟາມຈຳນວນນຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການຫັນວຽກດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການລ້ຽງສັດໃນອະນາຄົດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈິ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 377/ຂລປ.ນວ  ລົງວັນທີ 06 ທັນວາ 2016 ເຖິງໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ດັ່ງນີ້ (1) ການຂຶ້ນທະບຽນຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ລ້ຽງປາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະຈຳປີ 2017 ເຈົ້າຂອງຟາມລ້ຽງຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຟາມກ່ອນ ແລະປະກອບເອກະສານຂໍຂຶ້ນທະບຽນຟາມ ຫຼື ຕໍ່ທະບຽນຟາມຂອງຕົນນຳພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສ່ວນຄົນຕ່າງປະເທດຕ້ອງມີໜັງສືຜ່ານແດນ ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ໃບອະນຸຍາດອອກແຮງງານຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ (2) ຫ້າມຜູ້ປະກອບການ ເຈົ້າຂອງຟາມ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ສ້າງຕັ້ງຟາມໃໝ່ ຂະຫຽາຍ ຫຼື ຕໍ່ຕື່ມຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ລ້ຽງປາຂອງຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງເມືອງ ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເດັດຂາດ (3) ມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການລ້ຽງສັດ ແລະໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການປະມົງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ສ້າງແຜນ ດຸນດ່ຽງ ຈັດສັນຮອບວຽນການຜະລິດຂອງບໍລິສັດ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຟາມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ (4) ໃຫ້ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງເມືອງ ກວດກາ ຕິດຕາມ ຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ການລ້ຽງ ແລະ ການຈຳໜ່າຍສັດ ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ປາໃນເມືອງຂອງຕົນເອງ ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການກວດກາ ໂດຍສະເພາະດ້ານນິຕິກຳຕາມລະບຽບກົດໝາຍ (5) ໃຫ້ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການລ້ຽງສັດ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ສົມທົບກັບໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງເມືອງ ເປັນເຈົ້າການເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ເຈົ້າຂອງຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ລ້ຽງປາ ໃຫ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ (6) ຜູ້ປະກອບການ ເຈົ້າຂອງຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ລ້ຽງປາ ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງການຂຶ້ນທະບຽນຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ລ້ຽງປາ ຕາມລະບຽບການ (7) ມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະມົງເມືອງ ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດຳເນີນການກວດກາຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ຟາມລ້ຽງປາ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ (8) ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ ລົງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2008 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຕໍ່ກັບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຖືເປັນຂ່າວດີສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງຈະບໍ່ໄດ້ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນເລື່ອງການຂຶ້ນ ຫຼື ການລົງຂອງລາຄາຂາຍຊີ້ນ ຂາຍປາ ຂາຍໄຂ່ ໃນຕະຫຼາດ ເນື່ອງຈາກການປະເມີນຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງການຜະລິດເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕໍ່ຈາກນີ້ໄປແມ່ນຈະຢູ່ໃນເກນທີ່ເໝາະສົມ ອີກດ້ານນຶ່ງ ກໍຖືເປັນການສ້າງທ່າແຮງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນຍຸກໄຂຕະຫຼາດເສລີທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ ຈາກຈຸດນີ້ກໍຈະນຳຜົນປະໂຫຽດ ແລະ ຄວາມເປັນທັມມາສູ່ບັນດາຜູ້ປະກອບການ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຽດທີ່ຕິດພັນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍປາກົດຜົນເປັນຈິງ.

 

ໂດຍ: ສ.ບົວພາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*