ຢາສູບ ຂ້າຊີວິດຄົນລາວ ມື້ລະ 13 ຄົນ

ຢາສູບ ຂ້າຊີວິດຄົນລາວ ມື້ລະ 13 ຄົນ

Posted by

ຢາສູບ ເປັນສາເຫດຫລັກຂອງ ການເສຍຊີວິດທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງມີເຖິງ 6 ລ້ານຄົນ
ໃນແຕ່ລະປີ ໃນນັ້ນ 6 ແສນຄົນ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ສູບຢາ ແຕ່ກໍເສຍຊີວິດຍ້ອນການ
ຫາຍໃຈເອົາຄັວນຢາສູບ ຫຼື ຜູ້ສູບຢາມືສອງ.

….ສຳລັບຢູ່ ສປປ.ລາວ ມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການ
ບໍລິໂພກຢາສູບປີລະ 4.807 ຄົນ ຫຼື ມື້ລະ 13 ຄົນ ຖ້າບໍ່ມີມາດຕະການ
ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຄວບຄຸມ ການຕາຍຍ້ອນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກຢາສູບ
ຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າພາຍໃນປີ 2020 ຜົນການສຳຫລວດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ
ການສູບຢາໃນປີ 2012 ພົບວ່າ ຄົນລາວສູບຢາເຖິງ 29,4% ຫຼື ປະມານ
1.032.000 ຄົນ ສະເພາະຜູ້ຊາຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9% ໃນປີ 2007 ເປັນ
14,3% ໃນປີ 2011 ແລະ ແມ່ຍິງກໍເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ຈາກ 0,7% ໃນປີ
2003 ເປັນ 1,1% ໃນປີ 2011 ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຜົນຮ້າຍ ອັນຕະລາຍຂອງການ
ສູບຢາ ດັ່ງນັ້ນ ພັກ-ລັດຖະບານລາວ ຈິ່ງເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍ
ຂອງການສູບຢາໃຫ້ຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ດ້ວຍຫລາຍຮູ້ແບບ ແລະ
ຫລາຍກິດຈະກຳ ບວກກັບໃນປີນີ້ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີໃຫ້
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນເມືອງແຫ່ງສຸຂະພາບ (Healthy City) ແລະ
ເພື່ອຢາກຈັດໃຫ້ເປັນເມືອງແຫ່ງສຸຂະພາບນັ້ນ ມີຫລາຍກິດຈະກຳທີ່ຈະຕ້ອງ
ປະຕິບັດເຊັ່ນ ການຄວບຄຸມຢາສູບ ຄວາມປອດໄພເທິງທ້ອງຖະໜົນທີ່ພົວພັນ
ກັບການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ການອອກກຳລັງກາຍ
ການບໍລິໂພກອາຫານຖືກຕາມຫລັກໂພຊະນາການ ແລະ ອື່ນໆ ໃນນັ້ນ ຈະຂໍ
ຍົກເອົາຫົວຂໍ້ “ການຄວບຄຸມຢາສູບ’’ ຊຶ່ງເປັນວຽກບູລິມະສິດຂອງພະແນກ
ສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດຈຸບັນ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
“ໂຄງການສົ່ງເສີມໂຮງຮຽນປອດຄວັນຢາສູບ 100%” ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວ
4 ໂຮງຮຽນຄື ມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ ໜອງບອນ ເພຍວັດ ແລະມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍທົ່ງປົ່ງ ຊຶ່ງການປະກາດ 4 ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວເປັນໂຮງຮຽນປອດຄວັນ
ຢາສູບ ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມ
ຢາສູບ ໂດຍສະເພາະຈັດເຂດປອດຄວັນຢາສູບໃນບໍລິເວນ ຫຼື ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
ທີ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ສິ່ງສຳຄັນ ເພື່ອເປັນການເຕືອນສະຕິ
ຂອງຜູ້ສູບຢາ ບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຢູ່ສະຖານທີ່ມີປ້າຍຫ້າມສູບຢາ ພ້ອມທັງເປັນແບບຢ່າງ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນອື່ນໆໃນຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມກັນນີ້ ກໍເປັນການ
ປຸກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ບໍ່ໃຫ້ລິເລີ່ມສູບຢາ ແຕ່ຫັນມາ
ຫລິ້ນກິລາ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອສຸຂະພາບ.
….ການສູບຢາ ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ຂ້າຊີວິດຂອງຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍໃນແຕ່ລະປີ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຊ່ອຍກັນຕ້ານການ
ສູບຢາຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍເລີ່ມຈາກການເອົາໃຈໃສ່ໃນຄອບຄົວບໍ່ໃຫ້ສູບຢາ ແລະ
ສູບດົມເອົາຄວັນຢາສູບ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະຕົວທ່ານເອງ.

ໂດຍ: ວັນຄຳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*