ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນ 5 ປີຜ່ານມາ

ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນ 5 ປີຜ່ານມາ

Posted by

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2011-2015)
ເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການຂະຫຽາຍໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຈັງຫວະທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ຮວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ບັນລຸໄດ້ 124.909,16 ຕື້ກີບ ສະເຫລ່ຍ 24.981,83 ຕື້ກີບ/ປີ ດ້ວຍອັດຕາ ການຂະຫຽາຍໂຕ
ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,5%.

…………ເມື່ອເບີ່ງຮວມແລ້ວເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງຢູ່ໃນທ່າອຽງຂະຫຽາຍໂຕ ເນື່ອງຈາກ
ຍັງມີຫຼາຍປັດໄຈບວກທີ່ກະທົບໃສ່ ເປັນຕົ້ນທ່າອຽງການລົງທຶນຍັງດີແລະມີການສຸມໃສ່ສ້າງໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ຈຳນວນນຶ່ງ
ຮວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນໃນສົກປີ 2010-2011 ແລະ ສົກປີ 2011-2012 ຈະບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້
ກໍຕາມ ແຕ່ໃນສົກປີ 2013-2014 ແມ່ນບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເຮັດໃຫ້ຮວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເຫລ່ຍ
ຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸພຽງແຕ່ 3.737 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 95,3% ສ່ວນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດກໍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມ
ທິດທາງທີ່ວາງໄວ້ເຊັ່ນ ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 19,24% ຂອງເສດຖະກິດຮວມໃນສົກປີ
2010-2011 ມາເປັນ 17,07% ໃນສົກປີ 2013-2014 ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ເພີ່ມຈາກ 42,84% ມາເປັນ 48,76%
ຂະແໜງບໍລິການ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 37,92% ມາເປັນ 34,17% ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນ ກໍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດສັນພູມລຳເນົາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕ່າງໆເຊັ່ນ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 450 ປີ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 4 ເລນ ແລະ ຂະຫຽາຍກົມມະລຽນພະທາດຫຼວງ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນພັດທະນາແຄມຂອງ ໄດ້ມອບດິນທຳການຜະລິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອທົດແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ຈຳນວນ 1.175 ຄອບຄົວ ມາຮອດສົກປີ 2013-2014 ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 45 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 0,03%
ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດ ( 201.209 ຄອບຄົວ ).

……….ສ່ວນການຜະລິດເຂົ້າໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ບາງປີ ຜົນຜະລິດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ເມື່ອໄລ່ລຽງ
ເບິ່ງແລ້ວເຫັນວ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ທາງດ້ານເຂົ້າກິນ ແລະ ມີແຮໄວ້ຈຳນວນນຶ່ງ.

………..ນອກນີ້ ວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 11
ຕອນເໜືອ ແຕ່ເກົ້າລ້ຽວ ຫາ ເມືອງສັງທອງ ມີລວງຍາວ 82 ກ.ມ ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະ ພັດທະນາ
ແຄມຂອງ ແຕ່ ເກົ້າລ້ຽວ ຫາ ຫຼັກ 3 ແລະ ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງສວນສາທາລະນະເຈົ້າອະນຸວົງ ສ່ວນການສຶກສາ ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາຄົບຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນ ຂອງການສຶກສາ ການສຶກສາໄດ້ຂະຫຽາຍໄປສູ່ເຂດຊານເມືອງ ແລະ ມີຫຼາຍ
ໂຄງການໄດ້ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບັນດາເມືອງ ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມຕານ່າງສາທາລະນະສຸກ
ໃຫ້ຂະຫຽາຍໂຕກວ້າງຂວາງ ນັບທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກນັບມື້ດີຂຶ້ນ ຫຼຸດຜ່ອນ
ການຫຼັ່ງໄຫຼໄປປິ່ນປົວຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານບຳນານປະຕິວັດ
ອາວຸໂສ ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ.

…………ສ່ວນທິດທາງໜ້າທີ່ຮວມໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂະຫຽາຍໂຕ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ມີຄຸນະພາບ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ ສປປ.ລາວ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ ດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງການພັດທະນາ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໃໝ່ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ
ແລະ ທັນສະໄໝ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດວົງກວ້າງຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດໄດ້ຂະຫຽາຍໂຕຢ່າງສະເໝີພາບ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດຶງດູດນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຮອດປີ
2020 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ
ສຳລັບຊາດ ແລະ ມີບົດບາດສູງສົມຄວນໃນເວທີສາກົນ.

……….(ຄັດຈາກບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ).

ໂດຍ: ວັນຄຳ

One Comment

  1. Bounleuth says:

    ເມື່ອໄດ້ອ່ານບົດນີ້ແລ້ວ ຫຼາຍທ່ານ (ທີ່ອ່ານແລ້ວເຂົ້າໃຈ) ກໍຄົງດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮູ້-ເຫັນວ່າ ໃນໄລຍະການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ໕ ປີ (໒໐໑໑-໒໐໑໕) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຈຸດນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າ ແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບການຂານຮັບ ແລະ/ຫຼືສະໜັບສະໜຸນຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນສັງກັດຂອງນະນອນຫຼວງວຽງຈັນ.
    ແນວໃດກໍຕາມ, ຢາກຕັ້ງເປັນຂໍ້ແລກປ່ຽນນໍາກັນວ່າ ບົດນີ້ຖືກແຈ້ງອອກຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ “ນະຄອນຫຼວງຂອງເຮົາ” ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ຍ່ອຍອັນນຶ່ງໃນຫ້າຫົວຂໍ້ຍ່ອຍທີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມ “ບົດຄວາມ” (ບົດຄວາມ  ບົດສະເໜີ, ນະຄອນຫຼວງຂອງເຮົາ, ສາລະຄະດີທົ່ວໄປ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະໄອທີ, ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມງາມ). ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນກໍສະແດງວ່າ ບົດນີ້ກໍຄວນຖືກຂຽນຂຶ້ນ ແລະ/ຫຼືໃຫ້ເປັນໄປຕາມລັກສະນະຂອງບົດຄວາມຄືຊິເປັນການສະດວກ-ງ່າຍສໍາລັບຜູ່ອ່ານ. ເວົ້າແນວນີ້ກໍເພາະວ່າ ການນໍາເອົາເນື້ອໃນບົດວິຊາການໃດນຶ່ງແຈ້ງອອກຜ່ານສື່ປະເພດໃດນຶ່ງ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກສື່ປະເພດນັ້ນໆເຂົ້າໃຈ ຄົງຮຽກຮ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ຕັດເປັນຕອນມາແຈ້ງອອກທໍ່ນັ້ນ ຫາກຍັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງໃຫ້ມີການຊີ້ແຈງ-ອະທິບາຍຄວາມເພີ່ມຕື່ມອີກ. ຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອັນທີ່ຕັດຕອນມານັ້ນກໍຄົງບໍ່ມີອັນແຕກຕ່າງຈາກຕົ້ນສະບັບ ແຕ່ຖ້າມີຈຸດປະສົງຢາກເອົາຕົ້ນສະບັບອອກເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ກໍຄວນແຍກເປັນຫົວຂໍ້ນຶ່ງຕ່າງຫາກຄືຊິເປັນການດີຫຼາຍ!
    ເຂົ້າໃຈວ່າ ການນໍາເອົາເນື້ອໃນຂອງບົດໃດນຶ່ງແຈ້ງອອກຜ່ານສື່ປະເພດໃດນຶ່ງ ມີລັກສະນະວິຊາການສູງສົມຄວນ ເພາະມີສອງສ່ວນໄປນໍາກັນຄື ຄວາມຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງຜູ່ທີ່ເອົາເນື້ອໃນບົດນັ້ນມາແຈ້ງອອກ ຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງບົດນັ້ນໆ ບວກກັບ “ວິທີວິທະຍາ” ໃນການເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງບົດນັ້ນໆເປັນອັນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍສໍາລັບຜູ່ບໍລິໂພກສື່ປະເພດນັ້ນໆ. ເວົ້າແນວນຶ່ງ, ຢາກຊອກຫາວິທີໃນການກໍ່ສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຕໍ່ກັບສິ່ງໃດນຶ່ງ ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະຊອກຫາວິທີນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ຈະນໍາເອົາໄປເວົ້າໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງ, ຂຽນໃຫ້ຜູ້ອື່ນອ່ານ,… ຈາກຂໍ້ຄວາມນີ້, ເມື່ອມີເອກະສານເປັນບ່ອນອີງຄັກແນ່ແລ້ວ ຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ໃຫ້ມີຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍຄື ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍ່ເອກະສານທີ່ເອົາມາອ້າງອີງນັ້ນອີກຕໍ່ນຶ່ງ ເຊິ່ງຢ່າງໜ້ອຍກໍແມ່ນຕໍ່ຈຸດ-ບັນຫາທີ່ເວົ້າເຖິງ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງຈໍາເປັນອີ່ຫຼີ!!!
    ເບິ່ງໄປແນວນຶ່ງ, ວິວັດການເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂອງບົດ-ເອກະສານໃດນຶ່ງນີ້ກໍຄົງມີສ່ວນທີ່ຄ້າຍຄືກັບຂະບວນວິວັດການຮຽນ-ການສອນໃນຈຸດທີ່ວ່າ ຜູ້ສອນກໍຕ້ອງຮູ້-ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຕົນເອົາມາສອນກ່ອນ ແລ້ວກໍຕ້ອງຊອກຫາວິທີວ່າ ເຮັດແນວໃດຜູ້ຮຽນຈຶ່ງຈະຮູ້-ເຂົ້າໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຮຽນຢູ່. ຫາກບັງເອີນວ່າ ຜູ້ສອນຮູ້ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ລະອຽດ ຫຼືບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງເລິກຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອົາມາສອນນັ້ນ ກໍຄົງຊິຍາກສົມຄວນທີ່ຈະໃຫ້ຄຶດພໍ້ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂົ້າໃຈ ແລະຫາກວ່າຜູ້ຮຽນຕັ້ງເປັນຂໍ້ຖາມເພື່ອຢາກຮູ້ຕື່ມໃນສິ່ງທີ່ກໍາລັງຮຽນຢູ່ນັ້ນ ກໍແຮ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ສອນຫາທາງອອກໄດ້ຍາກອີ່ຫຼີ! ບັນຫາທີ່ຜູ້ສອນຢາກຕອບສະໜອງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນກໍຖືວ່າຍາກສົມຄວນແລ້ວ ແຕ່ວິທີການໃນການເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂອງບົດ-ເອກະສານໃດນຶ່ງ ກໍແຮ່ງມີຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ນໍາເອົາເນື້ອໃນຂອງບົດ-ເອກະສານນັ້ນໆມາເຜີຍແຜ່ເພີ່ມຕື່ມຂຶ້ນຫຼາຍທົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາເອົາເນື້ອໃນຂອງບົດ-ເອກະສານໃດນຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະເປັນບົດ-ເອກະສານທາງການ ມາເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບການຂຽນ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*