ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ຈັດກິດຈະກໍາ ສັບປະດາບໍ່ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ

ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ຈັດກິດຈະກໍາ ສັບປະດາບໍ່ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ

Posted by

      ປັດຈຸບັນ ຊາວກະສິກຳສ່ວນຫຼາຍຍັງນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດເຂົ້າໃນຂະບວນການກຳຈັດ ແລະ ປ້ອງກັນການລົບກວນຂອງເພ້ຍ ຮວມເຖິງແມງໄມ້ ແລະ ວັດຊະພືດຊະນິດຕ່າງໆ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜ່ານການນຳໃຊ້ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດໄພເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຈະນຳມາເຊິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ຮວມທັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜືນດິນ ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ສະພາບອາກາດ ອັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.

      ໃນລະຫວ່າງ ສັບປະດາບໍ່ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ (ວັນທີ 03-10 ທັນວາ) ທາງສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ຫຼື ສກສຍ (SAEDA) ກໍໄດ້ຈັດກິດຈະກຳໂຄສະນາປະຊາສຳພັນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ ໂດຍໄດ້ເຊີນເອົາບັນດາໄວໜຸ່ມ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ “ສັບປະດາບໍ່ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ” ແລະ ມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງໄວໜຸ່ມຕໍ່ການປຸກຈິດສຳນຶກຊາວກະສິກຳເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ເຊິ່ງວາລະດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 08 ທັນວາ 2017 ຢູ່ຫ້ອງການ SAEDA ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ອິນນະຄອນ ວໍລະຈັກ ຫົວໜ້າສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ທ່ານ ບຸນລັບ ປາທິລາດ ຫົວໜ້າແຜນງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ SAEDA ມີພະນັກງານ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ທັງນີ້ ຫົວໜ້າແຜນງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ SAEDA ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນຢາປາບສັດຕູພືດຫຼາຍຊະນິດທີ່ຊາວກະສິກຳບາງກຸ່ມນິຍົມໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນລ້ວນແຕ່ມີພິດຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ສັດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໃນນັ້ນປະກອບມີ ຢາຂ້າແມງໄມ້ເມໂທມິນ ແລະຢາຂ້າຫຍ້າປາລາ ກວາດ ຫຼື ກາຣາມອກໂຊນ ເຖິງແມ່ນວ່າການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະມີປະລິມານຕ່ຳຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ແຕ່ວ່າຊາວກະສິກຳລາວກໍຍັງມີຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ຫຼື ມັກນຳໃຊ້ກວ້າງຂວາງພໍສົມຄວນ ດັ່ງນັ້ນ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການໄດ້ຮັບສານພິດຈາກຢາປາບສັດຕູພືດກໍຄື ກຸ່ມຊາວກະສິກຳຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດເອງ ຮວມເຖິງຜູ້ຈຳໜ່າຍຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງທັງສາມກຸ່ມນີ້ຈະມີການສະສົມສານພິດເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນ ແລ້ວຈິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຮ້າຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າສານເຄມີຈາກຢາປາບສັດຕູພືດຍັງແຊກຊຶມຢູ່ຕາມພື້ນດິນ ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ເຈືອປົນຢູ່ກັບອາກາດທີ່ຄົນ ສັດ ແລະ ພືດ ໄດ້ຊຶມຊັບຮັບເອົາຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆ ອັນໄດ້ກາຍເປັນການສົ່ງຕໍ່ສານພິດຈາກຮຸ່ນຕໍ່ຮຸ່ນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ  ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຈຳກັດ  ຄວບຄຸມຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຍິ່ງ.

ຂ່າວ/ຮູບ: ສ.ບົວພາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*