ສ. ອາເມຣິກາ ແລະ ສປປ.ລາວ ຕົກລົງສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືເພື່ອປັບປຸງພາວະໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ

ສ. ອາເມຣິກາ ແລະ ສປປ.ລາວ ຕົກລົງສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືເພື່ອປັບປຸງພາວະໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ

Posted by

    ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ສປປ.ລາວ ພວມສືບຕໍ່ດຳເນີນການ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບເດັກເຕ້ຍຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ ໂດຍຜ່ານໂຄງການແຜນງານ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ ນ້ຳ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (USAID Nurture) ເຊິ່ງເປັນໂຄງການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມູນຄ່າ 3.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈິ່ງນໍາສູ່ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມ ເຂົ້າໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ ນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນ 6 ໂຕເມືອງຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປ.ລາວ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 03 ກຸມພາ 2017 ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາປາລາຊ໌ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງຕາງໜ້າລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກັບ ອົງການຊ່ອຍເຫຼືອເດັກ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍກົງ  ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້ ອົງການຊ່ອຍເຫຼືອເດັກ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສປປ.ລາວ ເພື່ອປັບປຸງພາວະໂພຊະນາການໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ວິທີປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ນ້ຳ ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ.
ທັງນີ້ ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ປະຈໍາ ສປປ.ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ.ລາວ ເພື່ອປັບປຸງພາວະໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ຖືວ່ານີ້ແມ່ນການລົງທຶນໃສ່ອະນາຄົດຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮ່ວມປະກອບສ່ວນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນຊູມປີທີ່ຜ່ານມາ ສປປ.ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ໃນ ສປປ.ລາວ ແຕ່ກໍຍັງປະສົບບັນຫາການຂາດສານອາຫານ ໂດຍອີງໃສ່ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລະບຸວ່າ ຍັງມີເດັກທີ່ເຕ້ຍຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານເຖິງ 36 ເປີເຊັນ ເດັກທີ່ມີນໍ້າໜັກຫຼຸດມາດຕະຖານປະມານ 26 % ແລະ ເດັກທີ່ຈ່ອຍຜອມທຽບກັບລວງສູງ ເກືອບປະມານ 10 % ດັ່ງນັ້ນ ໂຄງການ USAID Nurture ກໍມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ໃຫ້ສຸຂະສຶກສາແກ່ຜູ່ທີ່ເປັນແມ່ ກ່ຽວກັບປະໂຫຽດຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ວິທີການລ້ຽງດູໃຫ້ອາຫານແກ່ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະ  ເໝາະສົມ.

     ໂຄງການ USAID Nurture ຍັງຈະໄດ້ເພີ່ມຂະຫຽາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຊົມໃຊ້ສຸຂາພິບານທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ບ້ານຕ່າງໆສາມາດປະເມີນ ວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປັບປຸງເລື່ອງສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃຫ້ດີຍິ່ງຂື້ນ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແພດ-ໝໍ ອາສາສະໝັກ ຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມເພື່ອນສອນເພື່ອນ ກໍຈະໄປຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນໄລຍະ 1.000 ວັນ ນັບແຕ່ເລີ່ມຖືພາຈົນໄປເຖິງ ເວລາເດັກມີອາຍຸ ຄົບ 2 ປີ ນອກນັ້ນ ໂຄງການ USAID Nurture ຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນເພື່ອສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນ ວິດຖ່າຍ ແລະ ສະບູ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອປະຊາຊົນປະມານ 250.000 ຄົນ.

ຂ່າວ/ພາບ: ພອນສະຫວັນ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*