ອາການເຕືອນຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ

ອາການເຕືອນຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ

Posted by

ຄືທີ່ຮູ້ນຳກັນວ່າ ປີນີ້ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ
ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ຍ້ອນອາການທີ່ສະແດງອອກຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍໄດ້ມີການ
ປ່ຽນແປງ ຊຶ່ງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຮູ້ ຖ້າຫາກການປິ່ນປົວທາງ
ການແພດບໍ່ທ່ວງທັນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫລາຍ.

ພາບປະກອບ: ໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງໄຂ້ເລືອດອອກ

ປັດຈຸບັນ ຄົນເຈັບໄຂ້ຍຸງລາຍໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ
ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 2.325 ຄົນ ໃນນັ້ນ ເສຍຊີວິດແລ້ວ 14 ຄົນ ສໍາລັບເມືອງທີ່
ເກີດຫລາຍ ແລະ ເສຍຊີວິດຫລາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນ ເມືອງໄຊທານີ ມີ 865 ຄົນ
ເສຍຊີວິດ 4 ຄົນ ສ່ວນເມືອງທີ່ເປັນໜ້ອຍກ່ວາໝູ່ ແລະ ບໍ່ມີຄົນເສຍຊີວິດເລີຍ
ແມ່ນ ເມືອງສັງທອງ ເກີດຂຶ້ນ 28 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ.
ໄຂ້ຍຸງລາຍໄດ້ວິວັດເປັນ 4 ສາຍພັນຄື: Den 1 Den 2 Den 3 Den 4
ຄົນທີ່ເປັນຫລາຍໃນປີນີ້ແມ່ນ Den 3 ແລະ ຖ້າຫາກມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
ແມ່ນອາການເຕືອນຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ:
– ເຈັບທ້ອງ ຫຼື ທ້ອງເບັງ
– ຜື່ນແດງຕາມຜິວໜັງ
– ຮາກຕະຫລອດ
– ກວດພົບມີການອັ່ງນໍ້າ
– ເລືອດອອກເຍື່ອເມືອກ
– ງ້ວງຊຶມກະວົນກະວາຍ
– ຕັບໃຫຍ່ > 2cm ເຈັບ
– ວິເຄາະ HCT ເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມກັບຈຳນວນເມັດເລືອດນ້ອຍຕໍ່າລົງໄວ
ຖ້າເກີດອາການດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ການປິ່ນປົວຢ່າງຈິງຈັງ.

ກໍລະນີຄົນເຈັບ ໄຂ້ຍຸງລາຍຮ້າຍແຮງ:
– ຊ໋ອກ ຫຼື ມີອາການອັ່ງນ້ຳ+ຫາຍໃຈຊຸດໂຊມ
– ເລືອດໄຫລຮຸນແຮງ
– ອະໄວຍະວະຊຸດໂຊມຮ້າຍແຮງ

ສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ
ສ່ວນໃຫຍ່ເສຍຊີວິດໃນ 24 ຊມຕໍ່ມາ ຫລັງຮັບເຂົ້ານອນໂຮງໝໍ
– ມາຊ້າ ຄົນເຈັບຂາດຄວາມຮູ້ຕໍ່ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ
– ບົ່ງມະຕິເບື້ອງຕົ້ນຊັກຊ້າ ແພດຂາດຄວາມຮູ້
– ມີນໍ້າອັ່ງຍ້ອນໃສ່ນໍ້າມາກ່ອນ ໄລຍະບໍ່ທັນຈຳເປັນ ເກີດພາວະການ
ຫາຍໃຈຊຸດໂຊມ
– ຊ໋ອກແກ່ຍາວ ແຕະຕ້ອງເຖິງໜ້າທີ່ການ ຂອງ ຕັບ, ໄຂ່ຫຼັງ, ຫົວໃຈ
ແລະ ອະໄວຍະວະ ອື່ນໆ
– ເລືອດໄຫລຮຸນແຮງ, ຮາກ, ຖ່າຍເປັນເລືອດ
– ຄົນເຈັບມີປັດໄຈສ່ຽງ: ເດັກ < 1 ປີ, ແມ່ມານ, ຄົນອ້ວນ, ມີພະຍາດປະຈຳໂຕເຊັ່ນ ເບົາຫວານ, ຫົວໃຈ, ພະຍາດເລືອດຈາງ ຍ້ອນສະພາບລະບາດຮ້າຍແຮງຄືແນວນັ້ນ ລັດຖະບານໄດ້ທຸ້ມເທ ງົບປະມານ 2 ຕື້ກີບ ເພື່ອຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍໃນທົ່ວປະເທດ ສະເພາະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ເອົານັກສຶກສາແພດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ 300 ຄົນ ລົງຊ່ວຍ 117 ບ້ານ ໃນ 7 ເມືອງ ທີ່ມີກໍລະນີຄົນເຈັບໃນບ້ານໜຶ່ງເກີນ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປ ເພື່ອໄປນຳພາ ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄອບຄົວທຳລາຍແຫລ່ງເພາະພັນ ໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 15 ວັນ. [caption id="" align="alignnone" width="279"]ພາບປະກອບ: ການກໍາຈັດແຫລ່ງເພາະພັນຂອງຍູງລາຍ[/caption]

ໃນເມື່ອໄຂ້ຍຸງລາຍອັນຕະລາຍ ແລະ ຮ້າຍແຮງຄືແບບນີ້ ພວກເຮົາ
ບໍ່ຄວນຖືເບົາໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ທຳລາຍແຫລ່ງເພາະພັນຂອງ
ໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ ພ້ອມນີ້ ກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃນການ
ປ້ອງກັນຄົນໃນຄອບຄົວບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ ດ້ວຍຫລາຍໆວິທີເຊັ່ນ: ທາຢາ
ກັນຍຸງ, ນອນໃນມຸ້ງ, ບໍ່ໄປໃນທີ່ສ່ຽງ ຄືບ່ອນທີ່ມີຄົນເປັນໄຂ້ຍຸງ;
ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຫາກມີໄຂ້ ຫຼື ອາການເຕືອນຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ
ຕ້ອງໄປໂຮງໝໍຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກນັ້ນເອງ.

ໂດຍ: ວັນຄໍາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*