ແຜນງານ FLEGT ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15

ແຜນງານ FLEGT ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15

Posted by

     ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້  ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ.ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ (Lao-EU FLEGT) ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວບຄູ່ກັນ  ນີ້ໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ເຫັນໃນກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນດໍາເນີນງານ FLEGT ປະຈໍາປີ 2017 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 07 ຫາ 08 ກຸມພາ 2017 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ໜ່ວຍງານພາກລັດ  ສະພາແຫ່ງຊາດ  ພາກເອກະຊົນໃນຂະແໜງປ່າໄມ້  ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

     ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈັນທະມາດ  ຮອງເຈົ້າແຂວງໆອັດຕະປື  ໄດ້ກ່າວວ່າ  ແຜນງານ FLEGT ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15 ໃນຫຼາຍດ້ານ   ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈັນທະມາດ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ  ພາຍໃຕ້ແຜນງານ FLEGT ໃນນັ້ນປະກອບມີແຜນແມ່ບົດເພື່ອສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ແມ່ນພວມໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ສູນເຝິກອົບຮົມເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແມ່ນພວມດໍາເນີນການ ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການຜັນຂະຫຽາຍຄໍາສັ່ງນາຍົກ ເພື່ອດັດສົມຂະແໜງປ່າໄມ້ພາຍໃນ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ແຫ່ງຊາດ (CoC)  ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕາມສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກຂອງໄມ້  ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເຊິ່ງພວມຢູ່ໃນຂະບວນການຮ່າງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນຂັ້ນບໍລິສັດ ເຊິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມການດັດສົມຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້.

     ໂດຍອີງຕາມ ທ່ານ ຄໍາພຸດ ພັນດານຸວົງ  ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້  ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້  ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ ແຜນງານ FLEGT ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງທ່ານນາຍົກເລກທີ 15 ວ່າ  ການຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ໃນບັນດາແຂວງທົດລອງຂອງແຜນງານ FLEGT ໄດ້ແກ່ແຂວງອັດຕະປື ຄໍາມ່ວນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ  ຊ່ອຍປັບປຸງລະບົບການບັນທຶກ ແລະ ການຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້  ເຊິ່ງເປັນການຊ່ອຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະອຽດ ເຊັ່ນວ່າ ບໍລິມາດໄມ້ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ສະໜາມໄມ້ 2 ແລະ ການຊ່ອຍປະສານງານໃນການຈັດການໄມ້ຍຶດຈາກໜ່ວຍງານພາກລັດຕ່າງໆ ພ້ອມນັ້ນກໍເວົ້າເຖິງລະບຽບການ ສະບັບເລກທີ 0112 ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແມ່ນພວມໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ທົດລອງໃຊ້ໃນບັນດາແຂວງທົດລອງຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງການໝາຍເຂດແດນໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແລະ ສວນປູກ  ເພື່ອປັບປຸງການຂຶ້ນທະບຽນໄມ້ ແລະ ການຕິດຕາມການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້.

     ພາຍຫຼັງການປະກາດໃຊ້ຄໍາສັ່ງນາຍົກ ເລກທີ 15 ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ  ສປປ.ລາວ ເລີ່ມເຫັນໄດ້ເຖິງໝາກຜົນອັນພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະເທດຊາດ ກ່ຽວກັບການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແຜນງານ FLEGT ແມ່ນນຶ່ງໃນແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມທີ່ຊ່ອຍສົ່ງເສີມລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ  ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຜນງານນີ້ກໍຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*