14 ມີຖຸນາ ລະນຶກເຖິງ ຜູ້ຄົ້ນພົບໝວດເລືອດ ແລະ ຂອບໃຈຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ ທົ່ວໂລກ

14 ມີຖຸນາ ລະນຶກເຖິງ ຜູ້ຄົ້ນພົບໝວດເລືອດ ແລະ ຂອບໃຈຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ ທົ່ວໂລກ

Posted by

ຍ້ອນເຫັນໄດ້ວ່າ ການບໍລິຈາກເລືອດ ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນ
ສໍາລັບຊີວິດມະນຸດ ເປັນການຊ່ອຍກອບກູ້ຄົນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກການສູນເສຍ
ຊຶ່ງທຸກມື້ນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ໃດສາມາດຄິດຄົ້ນ ຫຼື ປະດິດສິ່ງໃດມານໍາໃຊ້ທົດແທນ
ເລືອດໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ຈິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີການບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອນໍາໄປຊ່ອຍ
ຊີວິດເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ.
….ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງການ
ບໍລິຈາກເລືອດ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (World Health Organization)
ພ້ອມດ້ວຍ ສະຫະພັນກາແດງ ແລະສະພາຊີກວົງເດືອນແດງລະຫວ່າງປະເທດ
(International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies) ແລະ ສະຫະພັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ ລະຫວ່າງປະເທດ ( The
International Feredation of Blood Donor Organizations )
ແລະ ສະມາຄົມຜູ້ບໍລິການເລືອດລະຫວ່າງປະເທດ (The International
Society of Blood Transfusion) ຈິ່ງໄດ້ກໍານົດເອົາວັນທີ 14 ມີຖຸນາ
ຂອງທຸກໆປີເປັນວັນ “ຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກ” (World Blood Donor Day)
ທັງເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງ ດຣ. ຄາຣ໌ລ ແລນດ໌ສະໄຕເນີຣ໌ (Karl Land-
steiner) ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄົ້ນພົບລະບົບໝວດເລືອດ ອາເບໂອ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ
ແລະ ໄດ້ເຊີນຊວນໃຫ້ສະພາກາແດງໃນທົ່ວໂລກ ຮ່ວມຈັດກິດຈະກໍາສະເຫລີມ
ສະຫລອງເພື່ອເປັນການຂອບໃຈຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍເລີ່ມຈັດຂຶ້ນ
ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2004.

is (1)

….ດຣ.ຄາຣ໌ລ ແລນດ໌ສະໄຕເນີຣ໌ (Karl Landsteiner) ເກີດເມື່ອວັນທີ
14 ມີຖຸນາ 1868 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽນ ປະເທດໂອຕຣິດຊ໌ ໃນຄອບຄົວນັກ
ກົດໝາຍ ແລະ ນັກໜັງສືພິມ ທີ່ຖືວ່າມີຊື່ສຽງໃນຍຸກນັ້ນ ພໍອາຍຸໄດ້ 6 ຂວບ
ບິດາກໍເສຍຊີວິດ ຄາຣ໌ລ ມີຄວາມສົນໃຈການແພດມາຕັ້ງແຕ່ໃດ ເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າ
ສຶກສາໃນວິຊາແພດສາດຈົນສໍາເລັດເປັນນາຍໝໍເມື່ອປີ 1891 ຕໍ່ຈາກນັ້ນ
ເພິ່ນກໍໄດ້ເຮັດວຽກທາງດ້ານການວິໄຈ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ ກ່ຽວກັບ
ບັກເຕຣີ ແລະ ພະຍາດວິທະຍາ ໃນໂຮງໝໍທີ່ນະຄອນຫລວງວຽນ ແລະ ເລີ່ມ
ສົນໃຈເລື່ອງຮາກຖານຂອງພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ພະຍາດວິທະຍາ, ຕະຫລອດໄລຍະ
ເວລາເກືອບ 20 ປີ ທີ່ເພິ່ນທໍາການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ຂຽນຕໍາລາ ແລະ
ເອກະສານທາງການແພດອອກມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມີປະໂຫຍດ
ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນທາງວິຊາວິທະຍາສາດທາງການແພດເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເຊັ່ນ
ລັກສະນະເນື້ອເຍື່ອທີ່ເປັນພະຍາດ ເລື່ອງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດຂອງຮ່າງກາຍ
ໂຣກໃນນໍ້າປັດສະວະ ສາເຫດຂອງໄຂສັນຫລັງອັກເສບແລະພູມຄຸ້ມກັນຂອງ
ຮ່າງກາຍທີ່ມີຕໍ່ໂຣກນີ້ ສ່ວນການຄົ້ນພົບທີ່ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ
ຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ການຄົ້ນພົບໝວດເລືອດໃນຄົນ.
….ການຄົ້ນພົບໝວດເລືອດລະບົບນີ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 1900 ຊຶ່ງທ່ານ ຄາຣ໌ລ
ໄດ້ເຈາະເລືອດຂອງຜູ້ຮ່ວມງານຈໍານວນ 6 ຄົນ ແລ້ວນໍາມາແຍກເມັດເລືອດ
ແດງ ແລະ ນໍ້າເຫລືອງອອກຈາກກັນ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ໄດ້ນໍາເມັດເລືອດແດງ
ແລະ ນໍ້າເຫລືອງຂອງແຕ່ລະຄົນ ມາທໍາປະຕິກິລິຍາສະຫລັບກັນໄປມາ
ປາກົດວ່າ ບາງຄູ່ເກີດປະຕິກິລິຍາຈັບກຸ່ມ ບາງຄູ່ກໍກືນເປັນເນື້ອດຽວກັນ
ຈາກປາກົດການນີ້ ໃນປີຕໍ່ມາ ທ່ານ ຄາຣ໌ລ ຈິ່ງສະຫລຸບຜົນການທົດລອງ
ຄົ້ນຄວ້າວ່າ ເລືອດ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໝວດຄື ໝວດ  A  B  ແລະ  O
ສໍາລັບໝວດທີ 4 ຄື AB ຄົ້ນພົບໂດຍ ວອນ ເດິ ຄາສະຕິໂລ ແລະ ສະເຕີລີ
ໃນປີ 1902.
….ໃນປີ 1909 ທ່ານ ຄາຣ໌ລ ໄດ້ຕີພິມເອກະສານເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເລືອດ
ຂອງມະນຸດ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນຫລາຍຊະນິດຄື A,  B,  AB  ແລະ  O
ພ້ອມທັງຊີ້ແຈງວ່າ ການສົ່ງເລືອດຈາກບຸກຄົນໜຶ່ງໄປຫາອີກບຸກຄົນໜຶ່ງ
ທີ່ມີໝວດເລືອດດຽວກັນ ເລືອດຈະບໍ່ເກີດປະຕິກິລິຍາຕົກຕະກອນ ຫຼື ແຂ້ນ
ນອກຈາກວ່າບຸກຄົນທັງສອງຈະມີເລືອດຄົນລະໝວດ ຊຶ່ງການຄົ້ນພົບໃນຄັ້ງນີ້
ໄດ້ເກີດປະໂຫຍດທາງການແພດຢ່າງມະຫາສານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຄາຣ໌ລ ໄດ້ຮັບ
ລາງວັນ ໂນເບລ ສາຂາສະລີລະວິທະຍາ ຫຼື ແພດສາດ ໃນປີ 1930 ຕໍ່ມາໃນ
ປີ 1940 ທ່ານ ຄາຣ໌ລ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີຣ໌ ວິນເນີຣ໌ ເຮັດການ
ທົດລອງສັກເມັດເລືອດແດງຂອງລີງ (Rhesus monkey) ເຂົ້າໄປໃນກະຕ່າຍ
ພົບວ່າ ນໍ້າເຫລືອງຂອງກະຕ່າຍທໍາປະຕິກິລິຍາກັບເມັດເລືອດແດງຂອງລີງ
ແລະ ຍັງທໍາປະຕິກິລິຍາກັບເມັດເລືອດແດງຂອງຄົນທົ່ວໄປອີກຈໍານວນ 84%
ຕໍ່ມາພາຍຫລັງ  ໄດ້ພົບປາກົດການແບບນີ້ອີກໃນຄົນ 3 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເລືອດ
ໝວດ A B O ທີ່ກົງກັນ ຈິ່ງເຊື່ອວ່າ ເກີດຈາກເລືອດໝວດພິເສດນອກເໜືອ
ໄປຈາກໝວດເລືອດ A B O ແລະ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ໝວດເລືອດນີ້ວ່າ ອາ ເອັດຊ໌(Rh)
ຕໍ່ມາໃນປີ 1943 ທ່ານ ຄາຣ໌ລ ເສຍຊີວິດດ້ວຍພະຍາດຫົວໃຈ ໃນໄວ 75 ປີ.
….ສໍາລັບຄໍາຂວັນໃນປີນີ້ ໄດ້ແກ່ “Safe blood for saving mothers” ຫຼື
ບໍລິຈາກເລືອດ ຊ່ອຍຊີວິດ ແມ່ ແລະ ເດັກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກປະເທດໃນທົ່ວໂລກ
ຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລິຈາກເລືອດຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ປອດໄພ
ເພື່ອຊ່ອຍຊີວິດແມ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຊຶ່ງອາດຈະເສຍຊີວິດຈາກການເກີດລູກ
ຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ພົບວ່າ ທົ່ວໂລກມີແມ່ຍິງເສຍຊີວິດ
ໃນຕອນເກີດລູກທຸກໆວັນໆລະ ກວ່າ 800 ຄົນ ສາເຫດໃນເກືອບທັງໝົດ
ຂອງການເສຍຊີວິດແມ່ນເກີດຈາກພາວະຕົກເລືອດຢ່າງຮຸນແຮງໃນລະຫວ່າງ
ເກີດລູກ ຫຼື ພາວະພະຍາດແຊກຊ້ອນໃນເດັກເກີດໃໝ່ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ໃນບັນດາຄວາມສ່ຽງທັງຫລາຍທັງປວງເຫລົ່ານັ້ນ ຫາກມີການບໍລິຈາກເລືອດ
ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ປອດໄພ ກໍຈະຫລຸດຜ່ອນບັນຫາການເສຍຊີວິດລົງໄດ້.
….ສໍາລັບປີນີ້ ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງລາວ ກໍໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ
ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກ ດ້ວຍການຮັບບໍລິຈາກເລືອດ
ແບບເປີດກວ້າງຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ມີຖຸນາ 2014 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
ຊຶ່ງຈະເລີ່ມແຕ່ເວລາ 08:30 ຈົນເຖິງ 15:30 ມ ໂດຍວາງຄາດໝາຍຄວາມ
ຕ້ອງການຜູ້ມີຈິດກຸສົນຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດ ນັບຈໍານວນ 1.000 ຄົນຂຶ້ນໄປ.

ໂດຍ: ປະສົງ

2 Comments

  1. ການບໍລິຈາກເລືອດມີຜົນດີຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາ ເຊັ່ນ ຮູ້ໝວດເລືອດ, ບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຊີວິດຂອງຕົນເອງ ຖ້າເວົ້າສັບທາງດ້ານກົດໝາຍກໍ່ຄື ມີມະນຸດຊະຍະທຳ ຖ້າເວົ້າເຖິງສັບພຸດທະສາດສະໜາກໍ່ຄືໄດ້ບຸນ ເພາະວ່າການບໍ່ລິຈາກເລືອດຄືການໃຫ້ທານຢ່າງໜຶ່ງເຊິ່ງເປັນທານທີ່ເລີດກວ່າການໃຫ້ວັດຖຸສິ່ງຂອງກໍ່ວ່າໄດ້ ວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຊັ່ນ ເງິນ … ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂອງນອກກາຍເຮົາເກີດມາກໍ່ບໍ່ໄດ້ເອົາມານຳເມື່ອຕາຍກໍ່ເອົາໄປນຳບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລືອດຂອງເຮົາມີມາແຕ່ຕອນຢູ່ໃນທ້ອງມານດາ ມັນຕິດໂຕເຮົາມາຕະຫຼອດ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍໆ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກຄວາມສັດທາຈຶ່ງຍ່ອມສະລະແມ້ກະທັງຊີວິດ ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄືການບໍລິຈາກເລືອດກໍ່ຄືການບໍລິຈາກຊີວິດໄປອີກສ່ວນໜຶ່ງ ເພາະເລືອດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົານີ້ເອງເມື່ອເຮົາບໍລິຈາກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ບຸນຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມວ່າສຸຂະພາບຂອງເຮົາແຂງແຮງຫຼືບໍ່ ຖ້າບໍ່ກະຢ່າໄດ້ຕັດສິນໃຈງ່າຍຕ້ອງເບິ່ງເງື່ອນໄຂຄວາມເໝາະສົມຂອງຕົນເອງ ອານິສົງຂອງການບໍລິຈາກເລືອດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດເປັນຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເປັນທີ່ຮັກທີ່ເຄົາລົບຂອງຄົນອື່ນ ມີຄັ້ງໜຶ່ງໃນອະດີດຊາດ ພຣະພຸດທະເຈົ້າເຄີຍເກີດເປັນລືສີ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າເພື່ອສະແຫວງຫາສັດຈະທຳ ມີຕອນໜຶ່ງຄະນະລືສີອົງນັ້ນກຳລັງນັ່ງປະຕິບັດທຳຢູ່ກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງເສືອຮ້ອງຢູ່ໃກ້ໜ້າຜາ ລືສີອົງນັ້ນກໍ່ຍ່າງໄປເບິ່ງ ປະກົດວ່າເຫັນສືແມ່ໂຕໜຶ່ງຮ່າງກາຍຈ່ອຍຜອມ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານມາຫຼາຍມື້ແລ້ວ ເສືອແມ່ໂຕນັ້ນຫິວແຮງວ່າຈະກິນລູກຂອງຕົນເອງ ເມື່ອລືສີເຫັນຄືແນວນັ້ນຈຶ່ງເກີດຄວາມສົງສານເສືອແມ່ລູກ ຈຶ່ງຍອມສະລະຊີວິດຂອງຕົນເອງໂດດລົງໜ້າຜາເພື່ອເປັນອາຫານຂອງເສືອ ກ່ອນຈະໂດດໜ້າຜາກໍ່ໄດ້ອະທິຖານວ່າ “ຮ່າງກາຍອັນເປື່ອຍເນົ່າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະລະເພື່ອຊີວິດຂອງເສືອແມ່ລູກເຫຼົ່ານີ້ ຂໍພວກເຮົາຢ່າໄດ້ມີເວນຕໍ່ກັນ ບຸນກຸສົນໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະທຳເພື່ອນີ້ຂໍຈົ່ງເປັນປັດໃຈຄ້ຳຈູນຍູ້ໜູນຜູ້ຂ້າໄດ້ເກີດເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າດ້ວຍເຖີດ” ຫຼາຍພົບຫຼາຍຊາດຕໍ່ມາລືສີອົງນັ້ນກໍ່ໄດ້ມາເກີດເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າອົງປັດຈຸບັນທີພວກເຮົາກຳລັງນັບຖືຢູ່ນີ້ ນີ້ແຫຼະຄືອານິສົງຂອງການບໍລິຈາກຊີວິດເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ ດີກວ່າຈະເອົາຊີວິດໄປບໍລິຈາກໃຫ້ກັບເຫຼົ້າ ເບຍ ຢາສູບ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດທັງຫຼາຍທັງປວງ ເຮັດແບບນີ້ໄດ້ບາບຊ້ຳ

  2. ການບໍລິຈາກເລືອດມີຜົນດີຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາ ເຊັ່ນ ຮູ້ໝວດເລືອດ, ບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຊີວິດຂອງຕົນເອງ ຖ້າເວົ້າສັບທາງດ້ານກົດໝາຍກໍ່ຄື ມີມະນຸດຊະຍະທຳ ຖ້າເວົ້າເຖິງສັບພຸດທະສາດສະໜາກໍ່ຄືໄດ້ບຸນ ເພາະວ່າການບໍ່ລິຈາກເລືອດຄືການໃຫ້ທານຢ່າງໜຶ່ງເຊິ່ງເປັນທານທີ່ເລີດກວ່າການໃຫ້ວັດຖຸສິ່ງຂອງກໍ່ວ່າໄດ້ ວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຊັ່ນ ເງິນ … ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂອງນອກກາຍເຮົາເກີດມາກໍ່ບໍ່ໄດ້ເອົາມານຳເມື່ອຕາຍກໍ່ເອົາໄປນຳບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລືອດຂອງເຮົາມີມາແຕ່ຕອນຢູ່ໃນທ້ອງມານດາ ມັນຕິດໂຕເຮົາມາຕະຫຼອດ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍໆ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກຄວາມສັດທາຈຶ່ງຍ່ອມສະລະແມ້ກະທັງຊີວິດ ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄືການບໍລິຈາກເລືອດກໍ່ຄືການບໍລິຈາກຊີວິດໄປອີກສ່ວນໜຶ່ງ ເພາະເລືອດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົານີ້ເອງເມື່ອເຮົາບໍລິຈາກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ບຸນຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມວ່າສຸຂະພາບຂອງເຮົາແຂງແຮງຫຼືບໍ່ ຖ້າບໍ່ກະຢ່າໄດ້ຕັດສິນໃຈງ່າຍຕ້ອງເບິ່ງເງື່ອນໄຂຄວາມເໝາະສົມຂອງຕົນເອງ ອານິສົງຂອງການບໍລິຈາກເລືອດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດເປັນຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເປັນທີ່ຮັກທີ່ເຄົາລົບຂອງຄົນອື່ນ ມີຄັ້ງໜຶ່ງໃນອະດີດຊາດ ພຣະພຸດທະເຈົ້າເຄີຍເກີດເປັນລືສີ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າເພື່ອສະແຫວງຫາສັດຈະທຳ ມີຕອນໜຶ່ງຄະນະລືສີອົງນັ້ນກຳລັງນັ່ງປະຕິບັດທຳຢູ່ກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງເສືອຮ້ອງຢູ່ໃກ້ໜ້າຜາ ລືສີອົງນັ້ນກໍ່ຍ່າງໄປເບິ່ງ ປະກົດວ່າເຫັນເສືອແມ່ໂຕໜຶ່ງຮ່າງກາຍຈ່ອຍຜອມ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານມາຫຼາຍມື້ແລ້ວ ເສືອແມ່ໂຕນັ້ນຫິວແຮງວ່າຈະກິນລູກຂອງຕົນເອງ ເມື່ອລືສີເຫັນຄືແນວນັ້ນຈຶ່ງເກີດຄວາມສົງສານເສືອແມ່ລູກ ຈຶ່ງຍອມສະລະຊີວິດຂອງຕົນເອງໂດດລົງໜ້າຜາເພື່ອເປັນອາຫານຂອງເສືອ ກ່ອນຈະໂດດໜ້າຜາກໍ່ໄດ້ອະທິຖານວ່າ “ຮ່າງກາຍອັນເປື່ອຍເນົ່າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະລະເພື່ອຊີວິດຂອງເສືອແມ່ລູກເຫຼົ່ານີ້ ຂໍພວກເຮົາຢ່າໄດ້ມີເວນຕໍ່ກັນ ບຸນກຸສົນໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະທຳເພື່ອນີ້ຂໍຈົ່ງເປັນປັດໃຈຄ້ຳຈູນຍູ້ໜູນຜູ້ຂ້າໄດ້ເກີດເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າດ້ວຍເຖີດ” ຫຼາຍພົບຫຼາຍຊາດຕໍ່ມາລືສີອົງນັ້ນກໍ່ໄດ້ມາເກີດເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າອົງປັດຈຸບັນທີພວກເຮົາກຳລັງນັບຖືຢູ່ນີ້ ນີ້ແຫຼະຄືອານິສົງຂອງການບໍລິຈາກຊີວິດເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ ດີກວ່າຈະເອົາຊີວິດໄປບໍລິຈາກໃຫ້ກັບເຫຼົ້າ ເບຍ ຢາສູບ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດທັງຫຼາຍທັງປວງ ເຮັດແບບນີ້ໄດ້ບາບຊ້ຳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*