ສູນຄຣິສຕຈັກຂ່າວປະເສີດ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນນຶ່ງປີຜ່ານມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*